08 Tháng 05
Đăng bởi:  admin H

QUẢN LÝ VẬN ĐƠN

1. Tìm kiếm vận đơn
Các bước thực hiện:
Bước 1: Bạn truy cập và đăng nhập bằng tài khoản đã đăng ký
Nếu chưa có tài khoản bạn có thể đăng ký theo hướng dẫn tại đây

Bạn truy cập vào đường dẫn để đăng nhập tài khoản: https://my.shippo.vn

Bạn đăng nhập bằng tài khoản đã đăng ký trước đó.

Bước 2 :

Số 1, 2 và 5 là công cụ lọc/tìm kiếm cho phép Shop tra cứu/tìm cứu theo mã vận đơn, thông tin vận đơn và thời gian.

Số 3: Là khu vực hệ thống trả về kết quả theo chức năng lọc/tìm kiếm

Số 4: Shop có thể chọn các trạng thái vận đơn, chọn tất cả, bỏ chọn,… xuất thông tin ra theo file excel nếu cần.

2. Trạng thái vận đơn và Chi tiết vận đơn

Chọn trạng thái vận đơn cần xem thông tin, nhấn chọn vào số của mã vận đơn đó để kiểm tra chi tiết vận đơn đã chọn, thông tin khách hàng, thông tin người nhận, thông tin phí của vận đơn,…

Tại màn hình tổng quan của vận đơn:

Số 1: Xem các vấn đề liên quan đến vận đơn, tài chính, nhiệm vụ

Số 2: Hiển thị tiến trình của vận đơn theo thời gian

Số 3: Nơi lưu trữ các thông tin thay đổi, cập nhật của vận đơn, cửa sổ chat của vận đơn

Số 4: Shop có thể gửi tin nhắn yêu cầu tại đây

3. Sửa thông tin trong Chi tiết vận đơn
Bước 1: Tại danh sách vận đơn, Bạn click chuột vào mã đơn cần chọn để đến trang Chi tiết của vận đơn hoặc lọc theo tùy chọn.

Lưu ý: Chỉ những vận đơn chưa ở trạng thái cuối (Thành công, Trả lại thành công, Hủy, Từ chối) Bạn mới có thể sửa được thông tin vận đơn.

Để sửa thông tin bạn gửi tin nhắn yêu cầu thay đổi tại mục số 4: “Chat với Shippo’

Chỉ Shippo mới có thể thay đổi thông tin vận đơn. Thông tin được thay đổi sẽ hiển thị ở cột số 3

Bạn chỉ có thể tự ”Hủy” vận đơn khi đơn đang ở trạng thái ”Chờ giao

4. In các vận đơn
Bước 1: Chọn vận đơn bằng cách click tickbox ở đầu các vận đơn cần in.

  • Bạn có thể chọn tất cả vận đơn hoặc bỏ chọn tất cả vận đơn bằng cách click vào ô chọn tất cả bên cạnh Mã đơn (số 1)
  • Ở đầu mỗi vận đơn đều có một ô tickbox để click chọn hoặc bỏ, Bạn tick vào ô ở mỗi vận đơn cần in (số 2)
  • Các vận đơn được chọn in sẽ có nền màu xanh dương nhạt như hình

Bước 2: Sau khi chọn xong các vận đơn cần in, kéo xuống vận đơn cuối cùng của trang chọn hình thức in:

Bước 3: Tùy chọn kích thước giấy muốn in, số lượng muốn in vận đơn như Bao gồm rất nhiều định dạng kiểu khổ giấy in mà Bạn có thể lựa chọn khi in: A2, A3, A4, A5…

Bấm “In” để hoàn tất.

5. Hủy vận đơn đã tạo
Bước 1: Tại màn hình danh sách vận đơn, Bạn click biểu tượng …  ở vận đơn muốn hủy

Bước 2: Màn hình sẽ hiển thị thông báo chắc chắn xem bạn có muốn hủy vận đơn hay không.

  • Click button “Đồng ý” nếu Bạn muốn hủy vận đơn đó
  • Click button “Hủy” nếu Bạn không muốn hủy vận đơn đó
  • Click button “Đồng ý” hủy vận đơn, hệ thống hiển thị thông báo thành công
  • Còn ngược lại, click button “Không” hệ thống sẽ quay lại trang Danh sách vận đơn
  • Lưu ý: Chỉ Hủy được vận đơn bạn vận đơn đó đang ở trạng thái “Chờ lấy hàng”